วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Welcome to "KRU  DANG  JA!"
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพูดคุยกันได้ที่ Fanpage Jamlonglak ค่ะ


วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชุดการสอน Halloween


บัตรความรู้
Halloween Vocabulary

ประกอบชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง The Holidays   หน่วยที่ 3 : Halloween

                Directions : Read each vocabulary and discuss about the meaning of these words.
 
Vocabulary
Meaning
blood(n.)
the red liquid that your heart pumps around your body
bonfire(n)
a big fire that you make outside
to carve(v.)
to cut with a big knife
castle(n)
a large beautiful house
costume(n.)
style of clothes
devil(n)
cruel people
evil(n)
something that is very bad
ghost(n.)
spirit of a dead person.
at Halloween, ghosts are usually dressed in white sheets.
Halloween(n.)
a holiday celebrated on October 31 in which people dress in
jack-o-lantern(n.)
a pumpkin that has a face cut into it and a candle put inside
lit(light)(v.)
to produce in a place
pumpkin(n.)
a very large orange fruit that grows on the ground
mask(n.)
something that covers all or part of your face
spell(n)
a piece of magic that someone does
spirit(n)
the part of you that does not die with your body
suck(n.)
to pull liquid into your mouth with your lips
turnip(n)
the root of this plant, eaten as a vegetable
vampire(n)
a mythical creature cannot die and who sucks the blood from people
witch(n.)
a ugly woman, wearing a black cloak and pointed hat, thought to have evil powers.
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
                            บัตรแบบฝึกหัด 
                      Halloween Word Search Puzzle

                   ประกอบชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง The Holidays  หน่วยที่ 3 : Halloween

                             Directions : Circle the words from the words below in the puzzle.
                                   Look across and down.  (10 marks)
 
 
a
j
s
d
w
i
l
m
a
s
k
e
v
a
m
p
i
r
e
r
y
i
p
t
i
c
e
d
t
f
g
o
b
n
k
u
c
k
n
o
c
h
l
z
b
v
c
r
t
o
x
d
h
j
e
w
t
y
a
n
u
l
p
b
a
s
d
f
g
h
s
i
k
a
z
l
c
m
g
h
o
s
t
p
h
n
y
o
r
k
f
b
n
t
l
w
m
t
x
o
b
o
n
f
i
r
e
u
r
e
s
d
i
g
b
a
s
d
p
t
i
r
e
w
p
u
m
p
k
i
n
e
s
n
o
y
t
o
v
l
q
b
h
k

                        1. vampire        2. witch        3. ghost      4. jack-o-lantern    5. pumpkin

                 6. bonfire         7. castle       8. mask       9. turnip             10. blood


                      แล้วพบกันใหม่ ที่หน้า web..นะคะ  จะโพสต์แบบฝึกต่อไปค่ะ  ครูแดง จ้า!